ชุมชน โนนดินแดง

จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ โนนดินแดง


หมวดหมู่ที่น่าสนใจ

วิถีชีวิต / ถ้อยคำ


ชุมชนโนนดินแดง

Tag จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนโนนดินแดง

เรื่องราวประวัติศาสตร์ในการอพยพย้ายถิ่นฐานและเกิดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝ่ายก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และทางราชการ มีการกระจัดกระจายอยู่ของชาวบ้าน จนกระทั่งในปี 2520 ได้มีการรวบรวมชุมชนตั้งเป็นตำบลโนนดินแดงขึ้น ซึ่ง ตำบลโนนดินแดง เป็นตำบลเก่าแก่ เดิมอยู่อำเภอละหานทราย ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอโนนดินแดง มีการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนพร้อมกับการส่งเสริมอาชีพ และเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมากมาย ทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่…

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


เสื่อกก โนนดินแดง

Tag จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนโนนดินแดง เสื่อกก ของฝาก

เสื่อกกลวดลายไทยๆ ทนทาน ราคาไม่แพง สามารถเลือกซื้อได้ตามริมถนน

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าทอพื้นเมือง

Tag จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนโนนดินแดง ผ้าทอพื้นเมือง ของฝาก

ผ้าทอลวดลายสวยงาม นุ่มเมื่อสวมใส่

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


น้ำเสาวรส

Tag จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนโนนดินแดง น้ำเสาวรส ของฝาก

เสาวรสมีทั้งวิตามินเอและซี ช่วยลดไขมันในเลือด บำรุงสายตาและผิวพรรณ แก้อาการนอนไม่หลับ รักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ช่วยลดอาการเจ็บคอ สร้างภูมิคุ้มกันโรค ช่วยฟื้นฟูตับ และไต

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


แปลงนาประณีต

Tag จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนโนนดินแดง แปลงนาประณีต เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวบุรีรัมย์

ศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมทางด้านการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในพื้นที่ของตำบลโนนดินแดง

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายเชื่อม กระสังข์

Tag จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนโนนดินแดง เกษตรผสมผสาน ปุ๋ยอินทรีย์

เชี่ยวชาญการทำนา ทำเกษตรผสมผสาน และทำปุ๋ยอินทรีย์

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางสมหมาย วงษ์ชัยเพ็ง

Tag จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนโนนดินแดง ผ้าทอพื้นเมือง ของฝาก ทอผ้ามัดหมี่

ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ การทอผ้ายกดอกลายพิกุลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มผ้าไหมพื้นเมืองโนนดินแดง

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางทองสา บึงไกร

Tag จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนโนนดินแดง OTOP 3 ดาว เสื่อกก ของฝาก

การทอเสื่อกกแบบยกลาย ซึ่งจะทำยากและมีความสวยงาม และการย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางทองหมวย ชัยทองรัตน์

Tag จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนโนนดินแดง OTOP 3 ดาว เสื่อกก ของฝาก

เชี่ยวชาญการย้อมเสื่อกกเทคนิคการย้อมสีไม่ให้สีติดมือ และทอเสื่อกกลาย 2-3 พับ ลายประจำตระกูล ลายไทย

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


คุณลำไพร ชินพันธ์

Tag จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนโนนดินแดง สานกระด้ง

เชี่ยวชาญการสานกระด้ง สุ่มไก่

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นาง นาง คุณประทุม

Tag จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนโนนดินแดง ผ้าทอพื้นเมือง ของฝาก ทอผ้ามัดหมี่

เชี่ยวชาญการทอผ้าทั้งกระบวนตั้งแต่การย้อมสี การออกแบบลวดลายผ้า การขึ้นลายผ้า การมัดย้อม และการทอผ้ามัดหมี่

อ่านต่อ...

ข้อมูลชุมชนทั่วไป


ระยะทางจากจังหวัดถึงชุมชน (กม) : 121.00

จำนวนพื้นที่ของชุมชนตาราง (กม) : 99.50

อาณาเขตติดต่อของชุมชน : ทิศเหนือ ติดกับ ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ทิศใต้ ติดกับ ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สำโรงใหม่ และ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูลชุมชนด้านสังคม


ประชากรปี : 2559

จำนวนประชากรชาย (คน) : 4,063

จำนวนประชากรหญิง (คน) : 4,164

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) : 2,984

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) : 1,661

LAT (ละติจูด) : 14.255304

LONG (ลองติจูด) : 102.348348

ข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจ


รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 18,480.00

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 16,087.00

รายได้จากการท่องเที่ยว (บาท) :

ข้อมูลชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ


พื้นที่สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน (ไร่) :

พื้นที่ป่าไม้รวม (ตร. กม.) : 543,013.07

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ


ประชากรปี : 2560

ชื่อผลิตภัณฑ์ : โครงการวันปิยมหาราช

รายละเอียดการดำเนินการ (ย่อ) : จัดกิจกรรมตามโครงการ

งบประมาณ (บาท) : 5,000.00

ผลการดำเนินการ : เสร็จแล้ว

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ :

ข้อมูลชุมชนด้านความมั่นคง


ข้อมูลชุมชนด้านอื่นๆ


หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : โรงพยาบาลโนนดินแดง

ประเภทหน่วยงาน : โรงพยาบาล

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 14.308100

LONG (ลองติจูด) : 102.732400

เบอร์โทรศัพท์ : 0446060247