ชุมชน ถ้ำพรรณรา

จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ ถ้ำพรรณรา


หมวดหมู่ที่น่าสนใจ

วิถีชีวิต / ถ้อยคำ


ชุมชนถ้ำพรรณรา

Tag จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนถ้ำพรรณรา

ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี จากข้อมูลที่มีการบันทึกเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธไสยาสน์ โดยสมัยก่อนเรามักจะเรียกในพื้นที่นี้ว่า ชาวนอกเขา เนื่องจากเป็นบริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขาอยู่เป็นแห่ง ๆ ซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้มักจะถูกเรียกว่า ชาวนอกเขา จะมีลักษณะรูปร่างใหญ่ คมขำ ผิวเข้ม พูดจาโผงผาง…

อ่านต่อ...

วิถีชีวิต / ถ้อยคำ


การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง

Tag นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา พระพุทธไสยาสน์

ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี จากข้อมูลที่มีการบันทึกเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธไสยาสน์ โดยสมัยก่อนเรามักจะเรียกในพื้นที่นี้ว่า ชาวนอกเขา เนื่องจากเป็นบริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขาอยู่เป็นแห่ง ๆ ซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้มักจะถูกเรียกว่า ชาวนอกเขา จะมีลักษณะรูปร่างใหญ่ คมขำ ผิวเข้ม พูดจาโผงผาง…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช

Tag นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากของชาวภาคใต้และชาวนครศรีธรรมราช งานประเพณีนี้เริ่มในวันแรม 1 ค่ำ ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกๆ ปี ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ เป็นงานบุญเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพการีซึ่งล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาว่าผู้ล่วงลับไปแล้วมีบาปมากจะตกนรกและกลายเป็น “เปตชน” หรือเปรต จะถูกปล่อยตัวจากนรกเพื่อให้ขึ้นมาพบญาติพี่น้องและลูกหลานของตนในเมืองมนุษย์ในวันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบ และให้กลับลงไปอยู่ในนรกดังเดิมก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันแรม…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


งานวันสถาปนาอำเภอและสืบสานตำนานพระอุเชนทร์

Tag พระอุเชนทร์ งานวันสถาปนาอำเภอ นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

พระอุเชนทร์เป็นเทพเจ้าประจำอำเภอฉวางและประจำกรมช้างกลาง ทำด้วยหินทรายแดง มีขนาดหน้าตัก 0.22 เมตร สูง 0.33 เมตร เมื่อกรมช้างกลางถูกลดบทบาทลงโดยให้กรมการอำเภอฉวางจับช้างแทน ในอดีตนั้นเมืองนครศรีธรรมราชมีการจับช้างเพื่อส่งเข้าถวายงานในเมืองหลวง และบางเชือกส่งไปฝึกและขายไปยังต่างประเทศ ดังนั้นพระอุเชนทร์จึงมีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตกาล

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


งานแห่กระจาด และ งานประเพณีขึ้นถ้ำปิดทองนมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำทองพรรณรา

Tag นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา งานแห่กระจาด

ประเพณีแห่จาดขึ้นถ้ำ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เป็นงานบุญเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ตามคติความเชื่อว่าในวันนั้นผู้จากไปที่ยังไม่ได้ไปอยู่ในสรวงสวรรค์ยังวนเวียนชดใช้กรรมอยู่ พวกเขาจะถูกปล่อยตัวให้กลับมารับผลบุญที่ญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่อุทิศไปให้ โดยเป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอถ้ำพรรณรา สำหรับ “จาด” หรือ “กระจาด” คือการออกแบบภาชนะหรือสำรับ…

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


น้ำผึ้ง

Tag นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา น้ำผึ่ง

กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านโพธิ์ประสิทธิ์มีสมาชิกผู้เลี้ยงผึ้งโพรงประมาณ 100 กว่าครัวเรือน เมื่อก่อนผึ้งโพรงจะอาศัยอยู่ตามป่าเขาในธรรมชาติ แต่พอมนุษย์ไปบุกรุกทำลายป่าทำลายธรรมชาติ จึงทำให้ผึ้งที่อยู่ในป่า เข้ามาทำรังอยู่ที่ที่อาศัยของมนุษย์ ชาวบ้านจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผึ้งมาทำรังที่บ้านชาวบ้าน โดยการทดลองเลี้ยงผึ้งโดยการใช้ลังไม้ซึ่งเป็นลังปลาทูมาดัดแปลงทำเป็นที่อยู่อาศัยของผึ้ง ตอนแรกก็ทำรังเดียวหรือ…

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


วัดมุขธาราม

Tag จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนถ้ำพรรณรา วัดมุขธาราม แหล่งท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช

ศูนย์รวมใจทางพระพุทธศาสนาของชาวบ้าน ภายในวัดมีความสงบ เรียบง่าย และบริเวณใกล้กับวัดจะมีแม่น้ำตาปีไหลผ่าน

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายลิขิต ชัยสิทธิ์

Tag จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนถ้ำพรรณรา เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสาน

ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องการทำเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน การทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายสุทา อาวุธเพชร

Tag จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนถ้ำพรรณรา ของฝาก น้ำผึ้งแท้ กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เลี้ยงผึ้งตามธรรมชาติ

เชี่ยวชาญการริเริ่มเลี้ยงผึ้ง โดยศึกษาหาความรู้การลี้ยงผึ้งตามธรรมชาติด้วยตนเอง และก่อตั้ง กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายสุริยา กองพิมพ์

Tag จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนถ้ำพรรณรา เศรษฐกิจพอเพียง ปุ๋ยอินทรีย์ ของฝาก ไม้กวาดก้านปาล์ม

ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดทางปาล์ม โดยมีแนวความคิดจากการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพร่วมกับคนในชุมชน

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายละออง ชัยภักดี

Tag จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนถ้ำพรรณรา พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีการแห่จาดเดือน10

เชี่ยวชาญเรื่องพิธีกรรมทางศาสนา สามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาในตำบลได้ และประเพณีเก่าแก่ในตำบล

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายสมศักดิ์ เสนา

Tag จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนถ้ำพรรณรา พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีการแห่จาดเดือน10

เชี่ยวชาญเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของตำบล เช่น การแห่จาดเดือน 10

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางสุภร บุญเกื้อ

Tag จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนถ้ำพรรณรา ก้อนเห็ดนางฟ้า ก้อนเเห็ดฮังการี

ภูมิปัญญาการเพาะก้อนเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการีและทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางกิตติมา คล้ายทองคำ

Tag จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนถ้ำพรรณรา การเลี้ยงแพะ แหล่งท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช

เชี่ยวชาญการเลี้ยงแพะเพื่อขาย โดยศึกษาหาข้อมูลการลี้ยงแพะแบบโรงเรือนพื้นสูงเอง

อ่านต่อ...

อาหารพื้นถิ่น


อาหารแนะนำพื้นถิ่น ตำบลถ้ำพรรณรา

Tag นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา อาหารแนะนำพื้นถิ่น ขนมเฉพาะถิ่น

อาหารเฉพาะถิ่นของคนตำบลพรรณราคือการปลูกข้าวเพื่อการรับประทาน โดยการปลูกข้าวไร่ เป็นข้าวที่ปลูกบนที่ดอนและไม่มีน้ำขังในพื้นที่ปลูก พื้นที่ดอนส่วนมากเป็นที่ลาดชันเชิงภูเขา ส่วนพันธุ์ข้าวไร่ที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่ เป็นข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น ข้าวพันธุ์เล็บนก เป็นข้าวที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ทนแล้ง เหมาะสำหรับปลูกเป็นข้าวไร่ในภาคใต้และปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพารา…

อ่านต่อ...

ข้อมูลชุมชนทั่วไป


ระยะทางจากจังหวัดถึงชุมชน (กม) : 87.00

จำนวนพื้นที่ของชุมชนตาราง (กม) : 42.00

อาณาเขตติดต่อของชุมชน : ทิศเหนือ ติดกับต.ดุสิต และ ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำตาปี ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นากะชะ อ.ฉวาง และ ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำตาปี และ ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูลชุมชนด้านสังคม


ประชากรปี : 2559

จำนวนประชากรชาย (คน) : 3,869

จำนวนประชากรหญิง (คน) : 3,964

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) : 3,077

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) : 625

LAT (ละติจูด) : 8.420387

LONG (ลองติจูด) : 99.395831

ข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจ


รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 11,196.00

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) :

รายได้จากการท่องเที่ยว (บาท) : 15,325,000.00

ข้อมูลชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ


พื้นที่สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน (ไร่) :

พื้นที่ป่าไม้รวม (ตร. กม.) : 1,698.00

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ


ข้อมูลชุมชนด้านความมั่นคง


ข้อมูลชุมชนด้านอื่นๆ


หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา

ประเภทหน่วยงาน :

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 8.343500

LONG (ลองติจูด) : 99.427000

เบอร์โทรศัพท์ : 075306244

หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา

ประเภทหน่วยงาน :

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 8.421700

LONG (ลองติจูด) : 99.391400

เบอร์โทรศัพท์ : 075306226