หนองดุด


หนองดุด           หนองดุดเป็นหนองน้ำธรรมชาติ ที่มีตั้งแต่โบราณ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน ปัจจุบันหนองนำแห่งนี้ ได้รับการขุดลอกให้เป็นแหล่งน้ำใหญ่ บรรจุน้ำน้ำได้เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ในการแข่งเรือยาวของตำบลเหล่าพัฒนาระยะทางประมาณ 300 เมตร  จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายน ของทุกปี ซึ่งจัดมาประมาณ 5 ปี แล้ว

 

หนองดุด

          หนองดุดเป็นหนองน้ำธรรมชาติ ที่มีตั้งแต่โบราณ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน ปัจจุบันหนองนำแห่งนี้ ได้รับการขุดลอกให้เป็นแหล่งน้ำใหญ่ บรรจุน้ำน้ำได้เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ในการแข่งเรือยาวของตำบลเหล่าพัฒนาระยะทางประมาณ 300 เมตร  จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายน ของทุกปี ซึ่งจัดมาประมาณ 5 ปี แล้วBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ที่รองแก้วเส้นสานกก แบบกลม 2 (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  กระเป๋าเส้นสานกก แฟชั่น ลายไทย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง…
 • blog-image

  กระเป๋าเส้นสานกก (สีธรรมชาติ) ลายลูกแก้ว

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  เสื่อสมาธิ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  นางเนียม ปัญญาสาร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  มีความเชี่ยวชาญด้านการทอเสื่อยาว 8 เมตร ถึง 10 เมตร…
 • blog-image

  อาจารย์จรูญศรี ท้าวนาง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ภูมิปัญญาในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเผ่าไทญ้อ…