ชุมชนเหล่าพัฒนา


ตำบลเหล่าพัฒนา ประกอบด้วย 3 ชาติพันธุ์หลัก ได้แก่ ไทยลาว ชาวกะเลิง และ ชาวไทญ้อ อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ชาวบ้านภายในตำบลอยู่อย่างพอเพียงและเรียบง่าย โดยมีความโดดเด่นด้านการทำนา “กก” ซึ่งมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ เรียกว่า เป็นแหล่งการปลูกกกขนาดใหญ่ โดยมีลำน้ำสำคัญคือ ลำน้ำอูน และ หนองดุด เป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวตำบลเหล่าพัฒนา เราจะพบเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่เต็มไปด้วย “กก” ที่ได้รับการพัฒนาและสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหัตถรรมจาก “กก” ทั้งเสื่อ กระเป๋า หมวก ของใช้ภายในบ้าน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก คือ “เสื่อนวดสุขภาพ” เรียกว่า “กกเป็นชีวิตของคนตำบลเหล่าพัฒนา” ก็ว่าได้

 

 ตำบลเหล่าพัฒนา เป็นตำบลที่ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านในตำบลเหล่าพัฒนามีอยู่ 3 เชื้อชาติ ได้แก่ ไทยอีสาน ไทกะเลิง และ ไทญ้อ สามารถมองในภาพรวมของพื้นที่ได้ เช่น ชาวไทกะเลิง อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9 ชาวไทญ้อ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,4,7,11,12,12,13 และหมู่ที่ 14 และ ไทยลาว คือ พื้นที่หมู่ 6,8,10 และ หมู่ที่ 15  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด มีแหล่งน้ำที่มีปลาชุกชุม (ปลาชะโด) มีต้นกกขึ้นตามหนองน้ำมากมาย และ มีการทำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่อีกด้วยBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายเทียน  บาแก้ว

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

 • blog-image

  อาจารย์จรูญศรี  ท้าวนาง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

 • blog-image

  นางเรืองยศ หนานพิวงศ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ถนัดด้านการทอเสื่อทุกกระเภทและทุกขั้นตอนของการทอเสื่อ…
 • blog-image

  แกงหน่อไม้

  อาหารพื้นถิ่น

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  แกงหน่อไม้ ส่วนประกอบหลัก คือ หน่อไม้ และก็มี พริก…
 • blog-image

  นางเรืองยศ  หนานพิวงศ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

 • blog-image

  นายทาไสย์ คำชนะ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  เชี่ยวชาญการทำผลิตภัณฑ์จากรากไม้ ไม้เก่า ประยุกต์ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยใช้วัตถุดิบรากไม้ในพื้นที่…