ชุมชนโกรกแก้ว


       ตำบลโกรกแก้ว เดิมนั้นเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอนางรอง ต่อมาได้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่มาเป็นตำบลในอำเภอโนนสุวรรณในปัจจุบัน ซึ่งชาวบ้านในตำบลส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่อพยพมาจากหลากหลายพื้นที่ทำให้มีความหลากหลายในด้านของวิถีชีวิต ในตำบลโกรกแก้วประกอบด้วยคนไทยและชาวเขมรจึงไม่น่าแปลกใจหากเราจะพบภาษาพูดของคนในท้องถิ่นที่สามารถพูดไทยและพูดภาษาเขมรได้เช่นกัน พื้นที่โดยส่วนใหญ่ในตำบลโกรกแก้วเป็นพื้นที่ราบซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตร และการปศุสัตว์ พืชเศรษฐกิจหลักคือ ข้าว และพืชไร่คือ มันสำปะหลัง สำหรับการเลี้

 

 ตำบลโกรกแก้วเป็นตำบลหนึ่งที่สภาพความอยู่เป็นชุมชนด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ สามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยให้ความสำคัญในการรวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ ซึ่งในพื้นที่ของตำบลโกรกแก้ว มีสหกรณ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่คือ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณจำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่พัฒนา ซึ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตและส่งน้ำนมดิบไปยังโรงงานแปรรูปต่างๆจำนวนมาก อาทิ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด แต่สำหรับพื้นที่เลี้ยงมากที่สุดคือหมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ ส่งผลต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของตำบลโกรกแก้ว อยู่ในระดับต้นๆของอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมกับรูปแบบของการเกษตรแปลงใหญ่ ที่มีการดำเนินการอย่างจริงจังในพื้นที่หมู่ 8 บ้านนาตากลม

          ชาวบ้านในตำบลโกรกแก้ว มีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาถิ่นไทยนางรอง (ไทยเบิ้ง) ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช เนื่องจากเดิมเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนางรอง นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน เขมร ส่วยปนอยู่บ้างเล็กน้อย ถึงแม้ว่าภายในชุมชนจะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน  แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อาทิเช่น ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดโคกรัก เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เป็นความร่วมไม้รวมมือของชาวบ้านBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  อาจารย์ประดิษฐ์ จิตร์สนธิ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาปริญญาตรี เอกสังคมศาสตร์…
 • blog-image

  หมอนกกทอมือ (ลายดอกลำดวน)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  กล้วยอบเนย บานบุรี

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  เรื่อง “กล้วย” ที่ไม่กล้วยนักเมื่อเริ่มต้นคิดผลิตภัณฑ์กล้วย…
 • blog-image

  ของฝาก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ผ้าอันลูนซีม เป็นผ้าในกลุ่ม ผ้าลายอันลูนหรือผ้าลายตาราง…
 • blog-image

  คุณแน่ว แจ่มจันทร์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา…
 • blog-image

  สมุนไพร

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  หากเรามองธรรมชาติรอบตัว เราจะพบว่าทุกสิ่งล้วนเป็นประโยชน์หากนำมาใช้งานให้ถูกต้อง…