นายจันทร์ ศักดิ์ศรีวัน


ภูมิปัญญาด้านเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2500 ปัจจุบันอายุ 60 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • มีประสบการณ์ด้านการเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ได้รับความรู้ด้านการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า และการฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตอง

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาด้านเกษตรผสมผสาน / เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ

 • การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

 • การทำปุ๋ยพืชสด

 • การทำเกษตรพอเพียง

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

 • เป็นหมอดินตำบลเหล่าพัฒนา

 • เป็นวิทยากรสอนการเชื่อมโลหะเหล็กแก่คนในชุมชนโดยใช้งบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • วิทยากรสอนทำปุ๋ยหมักและปุยน้ำแก่โรงเรียนและคนในชุมชน

 • เป็นวิทยากรให้กับกลุ่มที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพ

 • ประชาสัมพันธ์ให้กับวิทยุชุมชนในเรื่องเกษตร เช่น การปรับปรุงดิน การทำปุ๋ย พด 1 / 2 / 3

 • เกียรติบัตรจาก กศน. อำเภอนาหว้า เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา กศน. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2559

 • ได้รับเกียรติบัตรด้านปราชญ์ชุมชนจากจังหวัดนครพนม

 • ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 159 หมู่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 • เบอร์โทรศัพท์ 093-476-4968Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางเรืองยศ หนานพิวงศ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ถนัดด้านการทอเสื่อทุกกระเภทและทุกขั้นตอนของการทอเสื่อ…
 • blog-image

  หมวกกก ลายหมากจับ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง…
 • blog-image

  หมวกกก (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  กระเป๋าเส้นสานกก (สีธรรมชาติ) ลายดอกพิกุลทรงเหลี่ยม

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  ที่รองแก้วกก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง…
 • blog-image

  กระเป๋าเส้นสานกก แฟชั่น ลายไทย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง…