นางสมภาร กลางนนท์


ภูมิปัญญาด้านงานทอเสื่อลวดลายต่าง ๆ และเชี่ยวชาญการจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงรำหมอผี เป็นการรำเพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข จะรำปีละ 1 ครั้ง

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2492 ปัจจุบันอายุ 68 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • ประสบการณ์ 40 ปี ด้านงานหัตถกรรมทอเสื่อ

 • ได้รับการสืบทอดความรู้ด้านงานทอเสื่อจากแม่นิ่มนวล ศรีมนตรี ประธานกลุ่มกกบ้านเหล่าพัฒนาเมื่อ 40 ปีก่อน

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาด้านงานทอเสื่อลวดลายต่างๆ แบบตัวหนังสือ หรืองานกระเป๋าจากเส้นสานกก

 • เชี่ยวชาญการจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงรำหมอผี เป็นการรำเพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข จะรำปีละ 1 ครั้ง

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา และโรงเรียนอื่นๆ ในอำเภอ

 • เป็นวิทยากรสาธิตให้กับกลุ่มแม่บ้านที่มาดูงาน

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 • เบอร์โทรศัพท์ 098-626-8581Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางเรืองยศ หนานพิวงศ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ถนัดด้านการทอเสื่อทุกกระเภทและทุกขั้นตอนของการทอเสื่อ…
 • blog-image

  ที่รองแก้วกก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง…
 • blog-image

  แกงเปรอะเห็ด

  อาหารพื้นถิ่น

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  แกงเปรอะเห็ด หรือแกงอ่อม เป็นแกงพื้นถิ่นของชาวจังหวัดนครพนม…
 • blog-image

  แกงหน่อไม้

  อาหารพื้นถิ่น

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  แกงหน่อไม้ ส่วนประกอบหลัก คือ หน่อไม้ และก็มี พริก…
 • blog-image

  กระเป๋าเส้นสานกก (สีธรรมชาติ) ลายลูกแก้ว

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  นายสังวร บุญม่วงมา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ภูมิปัญญาการเป็นหมอสู่ขวัญ / ทำบายศรี และพิธีกรรมมงคลต่าง…