นางเรืองยศ หนานพิวงศ์


ถนัดด้านการทอเสื่อทุกกระเภทและทุกขั้นตอนของการทอเสื่อ และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการทอเสื่อกก ให้กับผู้ที่สนใจ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2505 ปัจจุบันอายุ 55 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เป็นประธานกลุ่มเครือข่าย OTOP อำเภอนาหว้า

 • เป็นประธานกลุ่มคลัสเตอร์จังหวัดนครพนม

 • มีประสบการณ์ด้านการทอเละสานเส้นกกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533

 • ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ถนัดด้านการทอเสื่อทุกกระเภทและทุกขั้นตอนของการทอเสื่อ ตั้งแต่การปลูก การเก็บ การทำเส้นกก การย้อมสี การออกแบบลวดลาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การทอ การเลือกสีของเส้นกก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงาม

 • ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการทอเสื่อกก ให้กับผู้ที่สนใจ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ครูช่างศิลป์หัตถกรรมจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศปี พ.ศ. 2554

 • โล่ผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

 • OTOP 5 ดาว ผลิตภัณฑ์จากเสื่อนวด

 • เกียริบัตรเข้าจากสำนักงานชุมชนจังหวัดชุมพร ในการเข้าร่วมสาธิตภูมิปัญญา 4 ภาค ในงานมหกรรม  OTOP จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2560

 • รางวัลดีเยี่ยมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการ OTOP PLUS จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2555

 • รางวัลคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ 4 ดาว ประเภทของใช้ ของตกแต่งที่ระลึก ปี พ.ศ. 2559

 • เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผล – ผลิตภัณฑ์ ประเภทหัตถกรรม ในงาน “ผลิตภัณฑ์ตำบลไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน” ปี พ.ศ. 2545

 • ใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปกก มาตรฐานเลขที่ มก – ธกส 012/2548

 • วุฒิบัตร จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพยม ผ่านการฝึกอบรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2551

 • เป็นวิทยากรให้กับพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอเสื่อสมุนไพร ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 • เกียรติบัตรครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการสานเสื่อ จากรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2560

 • รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างต่อเนื่อง ประจำปี พ.ศ. 2560 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • เป็นวิทยากรอบรมสิงประดิษฐ์จากต้นกกให้กับโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 • ประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจดีเด่นระดับประเทศตามโครงการสร้างนักธุรกิจ OTOP ปี พ.ศ. 2555 – 2558

 • เกียรติบัตรการพัฒนาสินค้าต้นแบบโครงการค่ายการตลาด MARKETING CAMP จากสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 • เบอร์โทรศัพท์ 081-288-9062Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  เสื่อสมาธิ (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  นายจันทร์ ศักดิ์ศรีวัน

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ภูมิปัญญาด้านเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ยอินทรีย์…
 • blog-image

  นายเทียน บาแก้ว

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ภูมิปัญญาการรักษาอาการไข้ด้วยการเป่าและพ่นโดยแต่ละโรคก็จะใช่คาถาเป่าคนละคาถา…
 • blog-image

  ผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลเหล่าพัฒนา

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ด้วยลักษณะพื้นที่ มีแหล่งน้ำสำคัญของหมู่บ้านคือ อ่างเก็บน้ำหนองดุดและหนองโดก…
 • blog-image

  หมวกกก ลายหมากจับ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง…
 • blog-image

  นางสมภาร กลางนนท์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ภูมิปัญญาด้านงานทอเสื่อลวดลายต่าง ๆ และเชี่ยวชาญการจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงรำหมอผี…