นางเนียม ปัญญาสาร


มีความเชี่ยวชาญด้านการทอเสื่อยาว 8 เมตร ถึง 10 เมตร และได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ปัจจุบันอายุ 61 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้น ป.4

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / แปรรูปผลิตภัณฑ์กก

 • มีประสบการณ์การทอเสื่อกกมาแล้ว 22 ปี เริ่มทอตั้งแต่ พ.ศ. 2538

 • ได้รับการถ่ายทอดความรู้การทอเสื่อมาจากศูนย์ศิลปาชีพเมื่อ พ.ศ. 2538

ความถนัด ความสามารถ :   

 • มีความเชี่ยวชาญด้านการทอเสื่อยาว 8 เมตร ถึง 10 เมตร / หมวก / กระเป๋าสะพาย

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เป็นวิทยากรสาธิตการทอเสื่อที่บ้านนาเชือกจังหวัดสกลนคร

 • เป็นวิทยากรสาธิตให้กับกลุ่มแม่บ้าน ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม เรื่องวิธีการทอเสื่อ

 • เป็นวิทยากรสาธิตให้กับนักเรียนโรงเรียนเหล่าพัฒนา

 • เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม

 • ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 92 หมู่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 • เบอร์โทรศัพท์ 084-401-2267Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายประกอบศิลป์  โคตรมิตร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

 • blog-image

  เสื่อนวดสุขภาพ (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  เสื่อสมาธิ (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  หนองโดก

  แหล่งท่องเที่ยว

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน้ำที่มีปลาชุกชุม…
 • blog-image

  กระเป๋าเส้นสานกก แฟชั่น ลายไทย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง…
 • blog-image

  นายจันทร์ ศักดิ์ศรีวัน

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ภูมิปัญญาด้านเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ยอินทรีย์…