นายสวิง สัพพะพุธา


ปราชญ์โรงนา ทำปุ๋ยชีวภาพ กำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2500 ปัจจุบันอายุ 60 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่อ้อย และ ทำนา

 • ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโรงเรียนชาวนาของอำเภอห้วยกระเจา

 • การทำปุ๋ยชีวภาพ 5 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดจากเกษตรอำเภอ และจากการศึกษาและเรียนรู้เองจนมีความชำนาญ  และเพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆและนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ปราชญ์ด้านโรงเรียนชาวนา / สอนวิธีการทำนาทุกขั้นตอน

 • การทำปุ๋ยชีวภาพ / ลดและเลิกการใช้สารเคมี

 • เชี่ยวชาญการดูแมลงศัตรูพืช / ประยุกต์ให้แมลงดีดีมากำจัดแมลงร้ายในนาข้าว

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เป็นวิทยากรให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนชาวนา สาธิตการทำปุ๋ย / สารชีวภาพ

 • เป็นวิทยากรให้กับตำบลข้างเคียงและอำเภอข้างเคียง

 • รางวัลบ้านสวยเมืองสุข ปี พ.ศ. 2558 ของกรมการปกครอง

 • ร่วมงานวันข้าว และชาวนาไทย ปี พ.ศ. 2558

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ 7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 084-315-9243


 Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายมงคล เวฬุวนาธร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  การปลูกผลไม้เมืองร้อน และการพัฒนารูปแบบการปลูกเพื่อให้เหมาะสม…
 • blog-image

  วัดเขารักษ์

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ…
 • blog-image

  วัดบ้านกรับ

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  จุดสำคัญของการเรียนรู้และศึกษาคือ พระอุโบสถเก่าวัดบ้านกรับ…
 • blog-image

  ผ้าผืนทอสีพื้น

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

   ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  ผ้าข้าวม้า

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  เพลงร่อยพรรษา

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ประเพณีที่เห็นกันประจำทุกปี ก่อนวันออกพรรษา ชาวบ้านร้องรำเพลงร่อยพรรษาเดินในหมู่บ้าน…