นายสำเร็จ แสบงบาล


ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรพอเพียง และเกษตรผสมผสาน

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2497  ปัจจุบันอายุ 64 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • การศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองพร้อมกับสนใจด้านการเกษตรพอเพียง และการเพาะพันธุ์ข้าวมาแล้ว 8 ปี โดยได้รับความรู้จากกรมการข้าว สำนักงานเกษตรอำเภอ และอบต.ทุ่งคลอง

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรพอเพียง,เกษตรผสมผสาน

 • ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 • การทำปุ๋ยชีวภาพ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านพันธุ์ข้าว

 • ประธานกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเก่าเดื่อ

 • เป็นวิทยากรทางด้านการเกษตรให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง

 • ปราชญ์ชาวบ้านอำเภอคำม่วง

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่  56 หมู่ 7 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เบอร์โทรศัพท์ 090-339-4615Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายทองแดง นิยะนันต์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ทุ่งคลอง

  ภูมิปัญญาด้านการทำกี่ทอผ้า
 • blog-image

  นางเปื้อง จันทะวัน

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ทุ่งคลอง

  ภูมิปัญญาด้านประเพณีวัฒนธรรม 12 เดือนของชาวภูไท การเตรียมงานในแต่ละเดือน…
 • blog-image

  นางน้อย คำอุ่น

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ทุ่งคลอง

  ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการรักษาโรคงูสวัด /…
 • blog-image

  นางนคร ไฝชอบ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ทุ่งคลอง

  เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าแพรวา การทอผ้าห่ม และผ้าฝ้ายต่างๆ…
 • blog-image

  ผ้าซิ่นมัดหมี่ภูไท

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ทุ่งคลอง

  ผ้าซิ่นมัดหมี่ภูไท หรือผู้ไท เป็นผ้าพื้นถิ่นที่มีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย…
 • blog-image

  นายบุญเลี้ยง ศรีเครือดง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ทุ่งคลอง

  ภูมิปัญญาชาวบ้านการรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก