นายลิขิต ชัยสิทธิ์


ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องการทำเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน การทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 8 เมษายน 2493  ปัจจุบันอายุ67 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 • ประกอบอาชีพทำสวน,เกษตรกรรม

 • ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลถ้ำพรรณรา

 • ประสบการณ์การทำงานด้านเกษตรผสมผสาน 15 ปี ,ส่วนเกษตรอินทรีย์ประสบการณ์ 2 ปีกว่า ได้ความรู้จากครูประยงค์ ไม้เรียง

 • โดยศึกษาหาความรู้เองส่วนหนึ่ง อีกส่วนไปอบรมจากหน่วยราชการ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องการทำเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน การทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์

 • ศูนย์เรียนรู้ 1.เลี้ยงปลาบ่อซีเมนต์ 2.เลี้ยงหมูหลุม 3.ผลไม้ต่างๆ ทุเรียน,มังคุด

 • แปลงผักปลอดสารพิษ 5.ไม้ไผ่ถ่าน

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • เป็นวิทยากรสัมมาชีพของ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา

 • เป็นวิทยากรให้กับ กยท. (การยางแห่งประเทศไทย) บรรยายเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ

 • เป็นวิทยากรให้กับผู้มาดูงานของเครือข่าย กศน.อำเภอถ้ำพรรณรา

 • เป็นวิทยากรที่ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ม.9

 • ให้ความรู้กัลเด็กๆจากโรงเรียนปรายรา ม.2 เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์,ชีวภาพ

 • วุฒิบัตร “นักการตลาดชุมชน รุ่นที่ 1”ปี 2556 จากสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • พ่อดีเด่น(ด้านการเกษตร) จากอำเภอถ้ำพรรณรา

 • เกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมสัมมนาอาสาพัฒนาชุมชนด้านประชาธิปไตย ปี 2546

 • ใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร

 • ประกาศนียบัตร “เกษตรกรวิยากร”จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2546

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 61/1หมู่ ม.9  ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

 • เบอร์โทรศัพท์ 082-8134916Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  งานวันสถาปนาอำเภอและสืบสานตำนานพระอุเชนทร์

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  พระอุเชนทร์เป็นเทพเจ้าประจำอำเภอฉวางและประจำกรมช้างกลาง…
 • blog-image

  นางสุภร บุญเกื้อ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ภูมิปัญญาการเพาะก้อนเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการีและทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง…
 • blog-image

  นายสุริยา กองพิมพ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดทางปาล์ม โดยมีแนวความคิดจากการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพร่วมกับคนในชุมชน…
 • blog-image

  นายสุทา อาวุธเพชร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญการริเริ่มเลี้ยงผึ้ง โดยศึกษาหาความรู้การลี้ยงผึ้งตามธรรมชาติด้วยตนเอง…
 • blog-image

  อาหารแนะนำพื้นถิ่น ตำบลถ้ำพรรณรา

  อาหารพื้นถิ่น

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  อาหารเฉพาะถิ่นของคนตำบลพรรณราคือการปลูกข้าวเพื่อการรับประทาน…
 • blog-image

  ชุมชนถ้ำพรรณรา

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี…