นายละออง ชัยภักดี


เชี่ยวชาญเรื่องพิธีกรรมทางศาสนา สามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาในตำบลได้ และประเพณีเก่าแก่ในตำบล

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 4 ธันวาคม 2475  ปัจจุบันอายุ 85 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 • ประกอบอาชีพทำสวนยาง

 • ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมทางศาสนา ตั้งแต่อายุ 21 ปี

 • ได้รับการถ่ายทอดมาจากพระอาจารย์ที่วัดนธีมุขขราม อ.ปลายพระยา

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ความเชี่ยวชาญเรื่องพิธีกรรมทางศาสนา,สามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาในตำบลได้,ประเพณีเก่าแก่ในตำบล

 • ความรู้พิธีกรรมประเพณีการแห่จาดเดือน10 (ขึ้นถ้ำ)

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • เป็นวิทยากรให้กับผู้บำบัดจากทัณฑสถาน จ.พัทลุง และจ.ประจวบคีรีขันธ์ เรื่องของจริยธรรม.ศีลธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา

 • เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนและคนในชุมชนในเรื่องของจริยธรรมและศีลธรรม

 • พ่อดีเด่นในเรื่องการทำคุณประโยชน์ทางศาสนาจากอำเภอถ้ำพรรณรา

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 52 หมู่ 1  ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

 • เบอร์โทรศัพท์ 061-1891426Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ตะกร้าพลาสติก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มของสมาชิก เพราะต้องการพัฒนางาน…
 • blog-image

  นายสุริยา กองพิมพ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ภูมิปัญญาการทำไม้กวาดทางปาล์ม โดยมีแนวความคิดจากการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพร่วมกับคนในชุมชน…
 • blog-image

  น้ำผึ้ง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านโพธิ์ประสิทธิ์มีสมาชิกผู้เลี้ยงผึ้งโพรงประมาณ…
 • blog-image

  นางกิตติมา คล้ายทองคำ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญการเลี้ยงแพะเพื่อขาย โดยศึกษาหาข้อมูลการลี้ยงแพะแบบโรงเรือนพื้นสูงเอง…
 • blog-image

  แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  แหล่งท่องเที่ยว

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  นายลิขิตได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต…
 • blog-image

  นางสุภร บุญเกื้อ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ภูมิปัญญาการเพาะก้อนเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการีและทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง…