ชุมชนบ้านดอนแสลบ


ตำบลดอนแสลบเป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่นากว่า 80% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่ง 12 หมู่บ้านมีระบบชลประทาน และอีก 12 หมู่บ้านไม่มีระบบชลประทาน การขาดแหล่งน้ำเพื่อการชลประทานส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงมีแนวคิดใหม่โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตร โดยเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยนำเกษตรทฤษฎีใหม่เข้าไปปรับใช้ในพื้นที่ ก่อเกิดเป็นรูปแบบการเกษตรผสมผสานระหว่างการทำนาแบบเดิมกับความรู้แนวใหม่ เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น มีการให้ความสำคัญโดยการเปิด “โรงเรียนชาวนา” เพื่อรวมตัวให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมกับพัฒนาสินค้า เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะ “ข้าว” ที่ปลูกในพื้นที่ดอนแสลบเป็นตัวแทนชีวิตและจิตใจของชาวดอนแสลบ และด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการเกษตร อยู่อย่างเรียบง่าย มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องนำทางในการปฏิบัติตน จึงทำให้เราสามารถพบเห็นวัฒนธรรมและประเพณีประจำถิ่น อย่าง เพลงมาลัย และการร่อยพรรษา ซึ่งชาวบ้านจะร้องเพลงพื้นบ้านนี้ในช่วงก่อนออกพรรษาประมาณ 7 วัน เพื่อร้องเชิญชวนที่ชาวบ้านจะร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยไทยทาน เงิน ข้าวสาร ฯลฯ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ต่อไป

 

มาทำความรู้จักตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

            ตำบลดอนแสลบเป็นตำบลที่มีเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยมี "พระปรางค์เขารักษ์" ตั้งอยู่หมู่ 5 บ้านเขารักษ์ เป็นพยานถึงความเสียสละของบรรพชนที่ร่วมปกป้องแผ่นดินจากอริราชศัตรู ซึ่งชาว“ชุมชนดอนแสลบ” ดั้งเดิมคือ “คนบ้านกรับ” ซึ่งย้ายมาอยู่ดอนแสลบ เพราะพื้นที่บ้านกรับอยู่กันหนาแน่นจึงขยายมาอยู่บ้านดอนแสลบ และเหตุที่เรียกว่า “ดอนแสลบ” เพราะที่ตั้งของพื้นที่นั้นมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า “ต้นแสลบ” จึงเรียกว่า “บ้านดอนแสลบ”       

           ตำบลดอนแสลบ เดิมขึ้นอยู่กับ อำเภอพนมทวนได้แยกมาขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอห้วยกระเจา เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2537 ปัจจุบันพื้นที่ของตำบลดอนแสลบประกอบด้วย 24 หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

บ้านดอนแสลบ

9

บ้านกรับ

17

บ้านวังแสนสุข

2

บ้านพนมนาง

10

บ้านหนองปล้อง

18

บ้านทุ่งเจริญ

3

บ้านวังสำโรง

11

บ้านใหม่

19

บ้านดอนทวีทรัพย์

4

บ้านวังนาค

12

บ้านเขาดินสอ

20

บ้านดอนมะรุม

5

บ้านเขารักษ์

13

บ้านโป่งสวรรค์

21

บ้านกาญจนาภิเษก

6

บ้านตลุงใต้

14

บ้านเขาใหญ่

22

บ้านสันติสุข

7

บ้านหนองปลิง

15

บ้านหนองเจริญทรัพย์

23

บ้านดอนพัฒนา

8

บ้านหนองนางเลิ้ง

16

บ้านวังข้าวใหม่

24

บ้านทุ่งรวงทอง

 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

          ตำบลดอนแสลบอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 50 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอห้วยกระเจา ระยะห่าง 14 กิโลเมตรลักษณะโดยทั่วไปของตำบลดอนแสลบเป็นที่ราบสูง ลาดเชิงเขามีภูเขาขนาดเล็กกระจายอยู่ตลอดพื้นที่ การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ตำบลดอนแสลบ คือ การทำการเกษตร โดยหลักจะเป็นการปลูกข้าวกว่า 80 % ส่วนที่เหลือจะเป็น อ้อย สำปะหลัง และอื่นๆ  และในพื้นที่มีวัดถึง 9 แห่ง  ได้แก่ วัดสระกระเบื้อง วัดบ้านกรับ(ดอนแสลบ) วัดเขารักษ์ วัดสันติคีรี วัดหนองปลิง วัดหนองนางเลิ้ง วัดตลุงใต้ วัดเขาพนมนาง และวัดทิพย์สุคนธารามBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายชัยชนะ เที่ยงธรรม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  เชี่ยวชาญงานศิลปะจากขี้เลื่อย ปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ…
 • blog-image

  ศิลปะจากขี้เลื่อย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ภูมิปัญญาบวกความคิดสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะที่อยู่ในตัว…
 • blog-image

  นางบังเอิญ ดีคำ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ชำนาญด้านการทอผ้า และการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน…
 • blog-image

  ผ้าทอยกดอก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  ผ้าทอแบบชุด

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  เพลงร่อยพรรษา

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ประเพณีที่เห็นกันประจำทุกปี ก่อนวันออกพรรษา ชาวบ้านร้องรำเพลงร่อยพรรษาเดินในหมู่บ้าน…