การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง


ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี จากข้อมูลที่มีการบันทึกเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธไสยาสน์ โดยสมัยก่อนเรามักจะเรียกในพื้นที่นี้ว่า ชาวนอกเขา เนื่องจากเป็นบริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขาอยู่เป็นแห่ง ๆ ซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้มักจะถูกเรียกว่า ชาวนอกเขา จะมีลักษณะรูปร่างใหญ่ คมขำ ผิวเข้ม พูดจาโผงผาง สำหรับการเรียกชื่อนั้นเป็นการเรียกตามชื่อภูเขาถ้ำพรรณรา เนื่องจากในพื้นที่ของตำบลมีภูเขาที่ชาวบ้านในพื้นที่จัดให้มีประเพณีท้องถิ่น คือ การขึ้นถ้ำ โดยจัดขึ้นประจำในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ทำให้ชาวบ้านเรียกชื่อกันมาก่อนว่า “ถ้ำทองพรรณรา” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน ก่อให้เกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชนจนถึงปัจจุบัน

 

          ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี จากข้อมูลที่มีการบันทึกเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธไสยาสน์ โดยสมัยก่อนเรามักจะเรียกในพื้นที่นี้ว่า ชาวนอกเขา เนื่องจากเป็นบริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขาอยู่เป็นแห่ง ๆ ซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้มักจะถูกเรียกว่า ชาวนอกเขา จะมีลักษณะรูปร่างใหญ่ คมขำ ผิวเข้ม พูดจาโผงผาง สำหรับการเรียกชื่อนั้นเป็นการเรียกตามชื่อภูเขาถ้ำพรรณรา เนื่องจากในพื้นที่ของตำบลมีภูเขาที่ชาวบ้านในพื้นที่จัดให้มีประเพณีท้องถิ่น  คือ  การขึ้นถ้ำ โดยจัดขึ้นประจำในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ทำให้ชาวบ้านเรียกชื่อกันมาก่อนว่า “ถ้ำทองพรรณรา” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน ก่อให้เกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชนจนถึงปัจจุบัน

 

มาทำความรู้จักตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ตำบลถ้ำพรรณรา เดิมอยู่ในพื้นที่ของอำเภอฉวาง แต่เนื่องด้วยความห่างไกลในการดูแลและการบริหารจัดการ จึงมีการแยกเป็นกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา และ เป็นอำเภอถ้ำพรรณราในปัจจุบัน ระยะทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง อำเภอถ้ำพรรณรา ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร ตำบลถ้ำพรรณรามีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

บ้านนาตีน

6

บ้านคลองรา

2

บ้านปลายรา

7

บ้านโพธิ์ประสิทธิ์

3

บ้านทุ่งคางิ้ว

8

บ้านปากท่าซอง

4

บ้านวังตลับ

9

บ้านวัดถ้ำทองพรรณรา

5

บ้านนาพา

10

บ้านทรายเพชร

 

          พื้นที่แต่ละหมู่ของตำบลถ้ำพรรณรามีความแตกต่างกันในด้านลักษณะของพื้นที่และการประกอบอาชีพ นอกจากมีการทำเหมืองแร่ 2 แห่ง เป็นเหมืองอุตสาหกรรมแร่ยิปซัมภายในพื้นที่ตำบลถ้ำพรรณรา

 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดุสิตและตำบลคลองเส  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 • ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำตาปี  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง และ ตำบลคลองเส  อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 • ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำตาปี และ ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          อาชีพหลักของชาวตำบลถ้ำพรรณราประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ สำหรับพื้นที่การทำนามีบางส่วนแต่ชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกว่า “ข้าวไร่” ซึ่งเป็นการปลูกข้าวในพื้นที่สวนหลังจากที่มีการโค่นสวนยาง สำหรับพันธุ์ข้าวที่ปลูกเช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวเล็บนก เป็นต้น สำหรับอาชีพรองเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ตำบลถ้ำพรรณราเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขาสูง และอีกด้านของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพภูมิพื้นที่ของตำบลพรรณราสามารถแบ่งเป็น 4 ลักษณะเด่นๆ  ได้แก่  1. พื้นที่ภูเขา ประมาณ 12 %  2. พื้นที่ดอน ประมาณ 28 %  3. พื้นที่ลาดเชิงเขา ประมาณ 15 % และ 4. พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ประมาณ 45 %  นอกจากนี้ยังมี สายน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปี คลองพา คลองเที๊ยะ คลองรา หนองเป็ดน้ำ คลองแงะ หานหาดเขือ หานปากท่าซอง เป็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ซึ่งเหมาะสำหรับการทำการเกษตร ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในส่วนของภาษาที่ใช้ เป็นภาษาถิ่นภาคใต้ ลักษณะการพูดค่อนข้างเร็ว

          ชาวตำบลถ้ำพรรณรามีความตื่นตัวในทุกๆ ด้านในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  มีความสามัคคีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสูง ทุกหมู่บ้านมีแผนชุนชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาด้านอาชีพ ด้านการพัฒนาชุมชน เป็นต้น


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ไม้กวาดก้านปาล์ม

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  แชมพูน้ำผึ้งดอกอัญชัน

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  สบู่น้ำผึ้งแบบก้อน

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  น้ำผึ้งแท้ 100% บรรจุขวด

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  ตะกร้าสานพลาสติกใส่ของอเนกประสงค์มีฝาปิด

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา

 • blog-image

  ตะกร้าสานพลาสติกใส่ของ

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ตะกร้าพลาสติก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มของสมาชิก เพราะต้องการพัฒนางาน…
 • blog-image

  สบู่น้ำผึ้งแบบก้อน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านโพธิ์ประสิทธิ์มีสมาชิกผู้เลี้ยงผึ้งโพรงประมาณ…
 • blog-image

  ประเพณีสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากของชาวภาคใต้และชาวนครศรีธรรมราช…
 • blog-image

  นายละออง ชัยภักดี

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญเรื่องพิธีกรรมทางศาสนา สามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆ…
 • blog-image

  อาหารแนะนำพื้นถิ่น ตำบลถ้ำพรรณรา

  อาหารพื้นถิ่น

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  อาหารเฉพาะถิ่นของคนตำบลพรรณราคือการปลูกข้าวเพื่อการรับประทาน…
 • blog-image

  นายสมศักดิ์ เสนา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของตำบล เช่น…