นายสุปัน มาตงามเมือง


ปราชญ์ชาวบ้านด้านการปรับปรุงดิน การทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และทำปุ๋ยชีวภาพ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2499 ปัจจุบันอายุ 61 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้น ม.3 (กศน.)

 • อาชีพเกษตรกรรม เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 บ้านจอมศรี

 • มีประสบการณ์ด้านการเป็นหมอดิน ปี พ.ศ. 2538

 • มีประสบการณ์ทำเกษตรผสมผสาน ปี พ.ศ. 2542

 • ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกรมพัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาเขาหินซ้อนจึงได้นำแนวคิดและความรู้ที่ได้มาพัฒนาที่ดินของตนเอง

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ปราชญ์ชาวบ้านด้านการปรับปรุงดิน การทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่

 • การทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ทำแปลงต้นแบบ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • แปลงต้นแบบโครงการ 1 ไร่ 1 แสน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2555 ของเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

 • รางวัลหมอดินดีเด่น ปี พ.ศ. 2552 จากกรมพัฒนาที่ดิน

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องในพระราชดำริ ประเภทการปลูก ปี พ.ศ. 2551 จากมูลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด

 • โล่จากกรมพัฒนาที่ดิน การจัดทำจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2552

 • เป็นวิทยากรเรื่องการทำปุ๋ยน้ำ การปรับปรุงดิน โดยนำความรู้จากการอบรมจากกรมพัฒนาที่ดินมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านใน ตำบลยางตลาด

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 63 หมู่ 15 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เบอร์โทรศัพท์ 086-227-8733Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ทองม้วนจิ้งหรีด

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2554 สมาชิก 10 คน…
 • blog-image

  ตะกร้าขนาดกลาง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากเทศบาลยางตลาดได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำขยะไปขายเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ประชาชน…
 • blog-image

  นายเชิดชัย รอดแสง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  มีความเชี่ยวชาญด้านการทำนาข้าวอินทรีย์ ผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์…
 • blog-image

  สิมอีสาน (อุโบสถ) ที่วัดกลางโคกค้อ

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

 • blog-image

  ตะกร้าขนาดเล็ก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากเทศบาลยางตลาดได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำขยะไปขายเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ประชาชน…
 • blog-image

  ดอกพะยอม แบบดอก 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  จากเดิมเห็นบรรพบุรุษทำอยู่แล้วจึงได้มีความรู้และเทคนิคในการทำดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม…