เกี่ยวกับโครงการ จากแผนงาน “การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญเร่งด่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ สืบเนื่องจาก “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” นโยบายที่มุ่งหวังการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

การสร้างความพร้อมภาคประชาชนให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวจึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประชนชนในภาคการเกษตร และผู้มีรายได้น้อยนับเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกับคนเมืองและผู้มีรายได้ปานกลาง “ศูนย์ดิจิทัลชุมชนหรือศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” เป็นเครื่องมือที่รัฐใช้ในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างเมืองและชนบท สร้างช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับประชาชน ปัจจุบันมีการจัดตั้งแล้วกว่า ๒,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศและใช้เป็นกลไกการพัฒนาประชาชนฐานราก และนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

การมีและการใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อมูล สารสนเทศชุมชนที่แสดงถึงภูมิปัญญา องค์ความรู้ วัฒนธรรม ปราชญ์ และข้อมูลที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น นอกจากเป็นสร้างความภาคภูมิใจ ยังจะเป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญของการวางแผนการพัฒนาประเทศโดยคำนึงถึงบริบท และความเป็นชุมชนที่มีความแตกต่าง และพัฒนาได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมไปถึงข้อมูลเฉพาะถิ่นเพื่อให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญของการต่อยอดและใช้ประโยชน์ร่วมกัน และภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการบริหารประเทศได้ ดังนั้น การเก็บ รวบรวม จัดหมวดหมู่ การบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และการแสดงผลอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจะพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน และระบบ Village E-Commerce เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารชุมชน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการของชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และชุมชนอย่างเป็นระบบและน่าสนใจ เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงความรู้ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เหมาะสมครบถ้วน เพื่อให้ชุมชนเป็นผู้รู้เท่าทันและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม และภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารชุมชนไปวางแผนและพัฒนาประเทศตามแนวคิด ประชารัฐได้อย่างยั่งยืน แก้ปัญหาได้ตรงจุดสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ต่อไป